Tjänster

Kontrollansvar
Syncroniseras uppdrag är att, genom sin certifierade sakkunnige, biträda Byggherren i arbetet att uppfylla krav ställda i bygglagstiftning.

(läs mer om Kontrollansvarig enl PBL här)

Entreprenadbesiktning
Besiktningsmannens uppdrag är att avgöra om en entreprenad är utförd enligt avtal, notera om det föreligger fel och fälla avgörande om entreprenaden kan anses godkänd.

(läs mer om Besiktningar här)

Projektledning.
Syncroniseras uppdrag är att för beställarens räkning leda projektet i stort – ekonomiskt, tekniskt och i tid.

Projekteringsledning
Syncroniseras uppdrag är att för beställarens räkning leda projekteringen till färdig bygghandling, inom given budget.

Byggledning
Syncroniseras uppdrag är att  för beställarens räkning bevaka att upphandlade entreprenader med fokus på tidplan, budget och kvalitet.

(läs mer om Projektledning här)

 

 

Kontrollansvarig enligt PBL

Mattias Johansson är certifierad Kontrollansvarig (Behörighet: K), certifikatnummer 3971.

I alla bygglovspliktiga ärenden måste alltså byggherren anlita en kontrollansvarig. Syncronisera utför detta som ett fristående uppdrag eller ibland parallellt med projekt- eller byggledningsuppdrag.

Den kontrollansvariges uppgifter är reglerade i lag och förordning, så det är noga att tydliggöra uppdraget innan start. Lagen kräver stort ansvar av Byggherren och KA biträder och hjälper till att hantera en del av dem.

Som minst handlar det normalt om ett möte innan bygglovsansökan, ett förslag till kontrollplan, ett tekniskt samråd, ett par besök på plats och en ansökan om slutbevis. Förutsatt att Byggherren har handlat upp en strukturerad och duktig entreprenör så går jobbet till största delen ut på att granska projektörers och entreprenörers egenkontroll och då bara göra stickprov vid platsbesök.

Skicka ett mail till mattias.johansson@syncprojekt.se så återkommer vi till er.

Entreprenadbesiktningar

Entreprenadbesiktningar utförs enligt AB04 och ABT 06, samt också i förekommande fall enligt ABS09. Det är noga reglerat och en väl beprövad praxis i  hur entreprenadbesiktningar skall gå till. Våra regelverk styr upp detta bra.

Det finns inte något lagkrav på besiktningsmannens utbildning men det som smäller högst i byggbranschen är de som  med i SBR:s besiktningsgrupp. Mattias Johansson på Syncronisera är medlem i SBR och är också certifierad av RISE.

Vi utför inte längre entreprenadbesiktningar i bolaget Syncronisera, men Mattias Johansson gör det ofta och gärna i dotterbolaget Besiktningsgruppen Göteborg Stockholm AB.

Så här ser projektledning ut på Syncronisera (på ett ungefär)

Alla projekt har i princip samma faser, det är inte rocketkirurgi. Beroende å vilken bok man löser så kanske det är någon som säger att vi har programskede, projekteringsskede och byggskede. I industrin kanske de kallar det produktbestämning, produktframtagning, produktion. Men byggprojekt är sällan helt linjära, det finns egentligen 5-6 skeden om man skall vara petig som dessutom överlappar varandra.

Det börjar alltid med att det finns en idé eller ett behov, det är den stund ett projekt gryr, när man fortfarande har 100% påverkan och alla möjligheter i världen. Sen följer en fas där man ringar in VAD och VARFÖR det skall bli, man slår fast omfattning och kvalitet, programskedet. Här kan det vara aktuellt med förstudier av olika slag, undersökningar och utredningar. Vi samlar dem information som krävs för att beställaren skall kunna ta rätt beslut i början av projektet. Här måste vi även prata om entreprenadform och ersättningsform. I byggbranschen brukar vi prata om Ramhandling, den blir till i detta skedet.
Syncs uppgift i detta skede är att samordna den information som finns och konkretisera beställarens önsken/behov samt upprätta en budget för projektet. Ofta har arkitetkten ett finger med i spelet, det är ett skapande skede.

Nästa skede är när vi skall bestämma HUR saker skall göras och VEM som skall göra dem. I byggbranschen kallar vi projekteringsskedet, det kan vara lite förvillande eftersom vi projekterar en del även i det förra skedet. Här vill vi ha fram en färdig bygghandling, i det perfekta drömprojektet så är allting bestämt här, inga osäkerheter kvarstår och risken för överraskningar är nära noll.
Sync utför Projekteringsledning där vi samordnar och styr projekteringen vad gäller tid och omfattning. Till vår hjälp har vi arkitekt, konstruktör, sakkunniga konsulter för bland annat ljud-, brand-, el- och VVS-frågor.

Sista skedet av de tre är själva byggskedet. det är då det händer, det är då det syns resultat. Men när bygget börjar då är projektet redan halvvägs för vår del, arbetet fram till byggstart är helt avgörande för slutresultatet. Under byggtiden utför vi Byggledning och då med fokus på tidplan, ekonomi och kvalitet.
Vi håller byggmöten och ekonomimöten, vi besöker arbetsplatsen frekvent och samordnar slutbesiktningen när det drar ihop sig.

Ok, så efter bygget så finns minst ett skede till. Vi tycker det är ett skede, en jurist tycker det är ett enskilt tillfälle. På ganska många tidplaner står det som en milstolpe – Inflyttning. Har man tagit sig igenom några byggprojekt så vet man att en inflyttning inte har några skarpa kanter och att entreprenören inte kan räkna med att packa och dra och sen aldrig mer fundera på det bygget. Sannolikt har vi redan under projektet lärt känna hyresgästen eller köparen, när de flyttar in börjar den fasen som är själva orsaken att projektet överhuvudtaget startade – brukstiden. Användandet av byggnaden – orsaken till att vi byggt något alls.

Upphandling av entreprenader skall klämmas in någonstans här, lite beroende på vilken entreprenadform och ersättningsform man valt.

Är det en totalentreprenad (vilket är ett kasst ord, ordet funktionsentreprenad är mycket bättre) enligt ABT06 så är det efter Ramhandlingen som är underlag för upphandlingen, då skall entreprenören göra färdigprojekteringen. Om det är en Utförandeentreprenad enligt AB04 så sker upphandlingen med den färdiga bygghandlingen  som underlag. En utförandeentreprenad i sin renaste form är ett under av perfektion i projekteringen, allt finns med. Entreprenören skall strängt taget bara följa handling och inte tänka själv på annat än själva utförandet. Beräkningar, dimensionering och problemlösning är helt klart redan från byggstart.
(Sync Blog har utrett detta på ett mer populistiskt vis)

Att välja ersättningsform är inte helt självklart. Utgångspunkten är nog alltid att man köpa på fast pris, men så är det inte alltid. Man måste se till projektets komplexitet och tillgången på dugliga entreprenörer. Om projektet är kalkylerbart och rationellt så är det en vinst för alla att gå på fast pris, entreprenören kan få ett bra ackord och beställaren kan sova lugnt utan överhängande risk. Är jobbet svårbedömt och krångligt  däremot så kan det vara bättre att handla upp en väl renommerad entreprenör  på löpande räkning och i stället satsa på att ge honom bästa möjliga förutsättningar att utföra jobbet. Då slipper man köpa ett fast pris med mycket risk inlagt i kalkylen, risken behåller beställaren själv.

Hela vägen genom ett byggprojekt så fortgår arbetet med ekonomin. På idéstadiet måste överslagsräkningen börja och när Ramhandlingen spikas så har vi satt en projektbudget med mer eller mindre säkra siffror. I det läget är vårt MåsteBordeVillSkullekunna-diagram värdefullt. Efter upphandlingen av entreprenaden så handlar det om uppföljning och i viss mån styrning, det är inte sällan som ÄTA beror mer på beställarens nya idéer (=programändringar) än på oförutsedda händelserLäs mer om det här.

Syncronisera styr mer eller mindre hårdhänt mot en budget, i projekteringsskedet genom att hålla hårt i tyglarna för drömmande beställare och kreativa konsulter. I byggskedet styr man genom att ha genomgångar med entreprenören regelbundet, dock skall man veta att det där är ytterst svårt att göra annat än förlora så lite som möjligt, möjligheterna att spara när projektet är i byggskedet är i princip borta.

 

Kontakt

Jag har inget kontor, det behövs inte längre. Det är ett aktivt och medvetet val att enbart jobba digitalt med minimum av pappershantering. Jag kan i praktiken sitta var som helst och jobba så länge det finns mobiluppkoppling och tillgång till kaffe. Jag är istället mest ute på plats hos kund, på ett drägligt café eller på språng mellan uppdrag. Har jag möjligheten så jobbar jag ändå gärna hemifrån, sittandes i soffan med fötterna på bordet och laptoppen i knät.

Snabbaste vägen att få kontakt med mig är oftast att skicka ett mail eller SMS. Att lämna meddelande på telefonsvararen är lite mer vanskligt om det är bråttom.
– – – – –
Mattias Johansson
Telefon : 0733-74 62 40
Epost : mattias.johansson@syncprojekt.se när det gäller projektledning och KA
Epost : mattias.johansson@besiktningsgrupp.se när det gäller besiktningar

– – – – –

Jag är Certifierad Kontrollansvarig KA enligt PBL (Swedcert)
Jag är Certifierad Besiktningsman (Sitac)
Jag är förstås medlem i SBR Svenska Byggingenjörsförbundet
(och stolt ledamot av såväl den lokala styrelsen i Göteborg som centralt i förbundsstyrelsen och i styrelsen för Expertgruppen för Kontrollansvariga)

Jag finns på Linkedin också
På Twitter @syncronisera
På bloggen syncroniseramera

– – – – –

Postadress (ej besöksadress)

Syncronisera Projektledning i GBG AB
Redbergsvägen 26
416 65 Göteborg

9 + 10 =